VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZÁPŮJČKA.CZ, S.R.O.

 

Předmět:
Předmětem nabídky společnosti ZÁPŮJČKA.CZ, s.r.o. je pronájem vybavení a zajišťování doprovodných služeb.

Průběh zakázky – Termíny:
1) poptávka
Obchodní případ započne přijetím poptávky klienta, nejlépe v elektronické podobě z internetového rozhraní www.zapujcka.cz nebo emailem na adresu info@zapujcka.cz. Další možností je poptávka telefonická, faxová či osobní.
2) nabídka
Na základě poptávky klienta obratem vytvoříme nabídku, případně kontaktujeme klienta na jím uvedený kontakt pro doplnění údajů nezbytných pro vytvoření nabídky a následně nabídku zašleme.
3) objednávka
Na základě zaslané nabídky v případě zájmu klient nabízené služby závazně objedná. Nevyhovuje-li mu nabídka, může ji ještě přímo projednat s odpovědným zástupcem, který nabídku sestavoval nebo nabídku odmítne. Nabídka se má automaticky za odmítnutou v den zápůjčky, pokud ji do té doby klient nepotvrdí. Potvrzením nabídky se má tato nabídka za závazně objednanou.
4) potvrzení objednávky
Na základě závazné objednávky klient obdrží její potvrzení, nedojde-li mezi nabídkou a jejím závazným objednáním k takovému prodlení, že by požadované vybavení nebylo již na daný termín k dispozici. Na základě závazné objednávky je klientovi vystavena zálohová faktura ve výši 50% celkové ceny zápůjčky. Po její úhradě je objednané vybavení na daný termín závazně rezervováno. U stálých a registrovaných klientů je možnost platby bez zálohové faktury v hotovosti při odběru nebo na fakturu se 14ti denní splatností po skončení zápůjčky.
5) dodání a odběr
Na základě objednaných služeb dojde v daný termín a v daném místě k jejich dodání. Počty a stav jednotlivých kusů pronajímaného vybavení jsou při předání i zpětném převzetí potvrzeny písemně předávacím protokolem.
6) fakturace
Na základě předávacího protokolu je pronájem klientovy následně vyfakturován. V případě ztráty, poškození či nadměrného znečištění jsou klientovi vyfakturovány také náklady spojené s náhradou takové škody.
 
Ceny:
Ceny jednotlivého vybavení jsou uvedeny v aktuální nabídce této internetové prezentace.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% za akci. Délka akce se počítá do 2 dnů pronájmu. Ceny pronájmu části vybavení (zejména audio video techniky) jsou účtovány za den. Účtovací cyklus je vždy uveden v detailu jednotlivého druhu vybavení.

Ceny doplňkových služeb jsou:

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%.
doprava po Praze(návoz a odvoz) * 2x 2.000,-
doprava mimo Prahu (návoz a odvoz) * 20,-/ km
práce – roznos, čištění aj. 450,-/ osoba* hodina
práce – instalace, demontáž 600,-/ osoba* hodina
příplatek za noční práce (21:00 – 6:00) 2.000,-
příplatek za víkendové práce 2.000,-
expres příplatek při dodání do 24 hodin 100% z celkové ceny zápůjčky
* do objemu jedné dodávky 3,5t/ 15m3 (například 100 ks židlí ZI-02)

 
Storno:
Storno poplatky činní
Při odstoupení od závazné objednávky do 48 hodin před termínem zápůjčky .. 50% z celkové ceny.
Při odstoupení od závazné objednávky později než 48 hodin před termínem zápůjčky .. 100% z celkové ceny.

Smluvní penále:
V případě prodlení při vrácení zápůjčky se klient zavazuje uhradit smluvní penále ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý účtovací cykl prodlení.
V případě prodlení s úhradou ceny účtujeme úrok z prodlení ve výši 0,5% dlužné částky denně.
V případě prodlení s úhradou ceny o více než 30 dní od splatnosti faktury se klient zavazuje hradit smluvní pokutu ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním týdnem po třicátém dni od splatnosti faktury. Faktury jsou vystavovány v den vrácení zápůjčky se 14-ti denní splatností a zasílány na adresu klienta uvedenou v záhlaví předávacího protokolu. Tímto ujednáním není dotčena účinost úroku z prodlení.
Smluvní poplatek za vyhotovení a zaslání upomínky faktury po splatnosti činní 1.000,- Kč bez DPH.

Záruka:
Kontrola vybavení při převzetí na protokol.

Pojištění / odpovědnost:

Společnost má odpovědnostní pojistku.
Po dobu zápůjčky přebírá klient plnou zodpovědnost za předmět zápůjčky. Předmět zápůjčky není pojištěn.
V případě poškození či odcizení předmětu zápůjčky se odběratel zavazuje neprodleně uhradit dodavateli vzniklou škodu ve výši 100% ceny předmětu zápůjčky.

V Praze, 1.1.2022,
ZÁPŮJČKA.CZ, s.r.o